Formandens nyhedsbrev 24. maj 2024

formand jesper

Det kommende års planlægning er i fuld gang på skolerne. I den forbindelse får vi en del hen­vendelser. Som udgangspunkt spørger vi til, om der lokalt er ført dialog om, hvilke mål­sæt­ninger ledelse og lærere vil arbejde for i det kommende skoleår. Og alt efter svaret spørger vi til, om der har været dialog om prioriteringerne. Vi sidder ikke med en facitliste på kredskonto­ret, men opfor­drer både ledere og tillidsrepræsentanter til at understøtte sammenhængen mel­lem lærernes ar­bejdstid og opgaver samt et rimeligt forhold mellem undervisning og opgaver. Vi henviser i øvrigt til den kommunale redegørelse for skoleåret 2024/2025, hvor det fremgår, at det forventede gennem­snitlige timetal forventes at være ca. 765 timer for en fuldtidsansat. For alle ansatte medlemmer af Haderslev Lærerkreds henviser vi i øvrigt til det medlemsbrev, der blev udsendt i tirsdags.

 

Chromebooks i skolerne efter den 1. august 2024?

Der er stadigvæk ikke kommet svar på spørgsmål vedrørende brug af Chromebooks i sko­lerne ef­ter sommerferien. Digitaliserings- og ligestillingsminister Marie Bjerre er tavs, og det eneste vi har fået at vide lokalt er, der kommer en udmelding om en løsning senest 1. juli. Det er ikke godt nok! Problemet er, at man for længst er i gang med at forberede næ­ste skoleår, og at der ikke er fundet en afklaring på, om de 52 kommuner, der i dag bruger Chromebooks på skolerne, bliver nødt til at skifte it-rygsække og digitale tavler ud med ko­pier og (gamle) bøger – eller? Datatilsy­net har udstedt et på­bud til de 52 kommuner, der benytter Googles digitale løsninger. Hvis der ikke findes en løsning på håndteringen af personop­lysninger inden 1. august, så har de anvist tre løsningsmuligheder:

1) At kommunerne ikke videregiver personoplysninger til Google – det kræver, at Google teknisk giver mulighed for, at det kan ske.

2) At Google selv afstår fra at be­handle personoplysninger.

3) At Folketinget ændrer retsgrundlaget, så skolernes brug af Chromebooks bliver lovlig. Det forbedrer ikke ligefrem arbejdsmiljøet for lærerne at stå i uvis­hed, og 1. juli er som nævnt for sent!

 

Onsdag mødtes kredsstyrelsen med Børne- og Familieudvalget hvor vi drøftede:

  • ovennævnte Chromebook-sag,
  • vigtigheden af at børn og forældre vægter skolen som et forpligtende fællesskab,
  • at de elever der forlader folkeskolen i Haderslev nu, har gået i den ”reformerte skole”
  • uhensigtsmæssige eksempler på konsekvenser af politiske beslutninger
  • vigtigheden af at vi fra lærerkredsens side ”klæder udvalget på”
  • budget og prioriterede budgetønsker
  • fravær

 

Vi mødes med udvalget igen efter sommerferien hvor styrkelse af almenområdet og fra­vær/skolevægring er på dagsordenen.

 

Onsdag fik vi også besøg af fraktion 2 – børnehaveklasselederne. Hvor vi bl.a. talte om skole­ud­sættelse, uacceptabel adfærd, forældresamarbejde, overdragelse, sprogvurdering og test. Det re­sulterede i en rigtig god dialog og i at børnehaveklasselederne mødes igen til efteråret på Bregn­bjergskolen.

Rigtig god weekend!

 

Med venlig hilsen

Jesper Skovsbøl Rasmussen

Kredsformand

Emner

Målgruppe