Formandens nyhedsbrev 7. juni 2024

formand jesper

I forlængelse af OK24 har vi fået henvendelser vedrørende Den Kommunale Kompetencefond som Lærernes Centralorganisation (LC) indtræder i. Dette sker pr. 1. april 2025 og det er altså først herefter, at der kan søges midler fra fonden. Kompetenceudviklingsaktiviteterne skal i øvrigt fremgå selvstændigt af opgaveoversigten, også hvis de planlægges i løbet af skoleåret. Den individuelle skriftlige efteruddannelsesplan der skal laves for hver enkelt medarbejder, følges der fremadrettet op på årligt (fx i forbindelse med MUS), - og det er aftalt, at der er en gensidig forpligtelse til at efteruddannelsesplanen gennemføres.

 

Praktikaftalen er blevet moderniseret. Det betyder i praksis, at der bliver mulighed for at honorere lærerne med et fast tillæg pr. praktikgruppe for at vejlede de studerende, fremfor som i dag et tillæg pr time pr studerende. Det er muligt for skolelederne at vælge, om opgaver i forbindelse med lærerstuderendes praktik ligger indenfor eller udover årsnormen. Ligger de udenfor honoreres der med timeløn + 50%. Tillæggende for vejledning og bedømmelse + koordinering og organisering kan vi orientere nærmere om, men de er naturligvis også kendt af skoleledelserne.

 

I sidste uge nævnte jeg, at kommunerne er blevet tildelt 3,4 milliarder kroner i den nye økonomiaftale for 2025. Der er desværre allerede blevet brugt en del af midlerne. Ældrepleje, administration og det såkaldte demografiske træk koster, så vupti er der kun 1,6 mia. kr. tilbage i nye midler. Der er ingen øremærkede midler til folkeskolen, men lad nu midler blive investeret i lærernes arbejdsmiljø, så krav og resurser kommer til at hænge bedre sammen.

 

Pt. har vi ugentligt samtaler med medlemmer med (moralsk) stress. Samtalerne omhandler ofte, at lærerne har elever, der ikke modtager den specialpædagogiske støtte, de har behov for. Økonomi, ventetid og en samlet voksende opgavemængde er gentagne temaer. Det kalder i sin helhed på strukturelle forbedringer og løsninger. I forlængelse af vores dialog med politikerne og forvaltningen er der ikke længere behov for dokumentation af tingenes tilstand. Det er dokumenteret! Nu er der behov for handling og forbedring. Der er behov for flere lærere om eleverne, der er behov for klasselærere, der kender eleverne og deres familieforhold, og der er behov for tid til relationsopbygning, og så er der behov for stærke elevfællesskaber.

 

I sidste uge sendte vi nogle af vores bud på tiltag og løsninger til kommunalbestyrelsen, dem har de kvitteret for. Nu ser vi frem til markante og varige investeringer i fællesskabets folkeskole. Folkeskolen samler de børn op, som fri- og privatskolerne afviser, det skal den kunne fortsætte med. Det kræver ”blot” de rette betingelser og investeringer!

 

Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse ved Aahus Universitet laver meget spændende forskning. I den linkede artikel anbefales det, at vi anlægger et helhedssyn på trivsel fremfor at se så meget på enkeltelever. Ny forskningsoversigt fra DPU: Trivselsfremme i skolen kræver helhedsorienteret indsats (au.dk)

 

Rigtig god weekend!

 

Med venlig hilsen

Jesper Skovsbøl Rasmussen

Kredsformand

Emner

Målgruppe