Formandens nyhedsbrev 19. april 2024

formand jesper

OK24-resultat 82 procent af medlemmerne af Danmarks Lærerforening stemte ja til over­enskomsten for 2024-26. Det, synes jeg, er positivt. Hvad jeg også synes er positivt, er at Gordon Ørskov og Lærerforeningen ikke lægger skjul på, at der bestemt også er ting i af­talen, der ikke er gode nok: ”Vi kom ikke igennem med det, vi havde ønsket fx i forhold til arbejdstid, seniorforhold eller lærerstartsordning. Og dér kan jeg love, at de områder ikke hverken er lagt i skuffen eller i glemmebogen – der skal vi i gang med en ekstraordinær indsats”.

Medlemsundersøgelse

Danmarks Lærerforening har siden 2013 gennemført medlemsundersøgelser blandt alle medlemmer, der er på arbejdsmarkedet, herunder arbejdsforhold der betyder noget for medlemmernes jobtilfredshed og lyst til at blive i faget. Af seneste dugfriske undersøgelse fremgår blandt andet: Folkeskolen opleves som en god arbejdsplads. Godt hvert tredje medlem oplever, at de inden for rammerne af deres ar­bejdstid har tid til at forberede deres undervisning, hvilket er en markant fremgang siden seneste måling i 2021/2022. Medlemmerne oplever at have mulighed for at levere god undervisning og at have adgang til et varieret udvalg af undervisningsmaterialer af høj kvalitet. Medlemmerne vurderer også i overvejende grad elevernes samlede skoletil­bud som godt. Dog oplever den overvejende del af lærerne i den almene folkeskole, at de har dårlige muligheder for at give børn med særlige behov den nødvendige støtte!

Danmarks Lærerforening har som strategisk målsætning, at ”rammerne for medlemmer­nes arbejdsliv skal forbedres, så medlemmerne har overskud i hverdagen og kan lykkes med deres opgaver”. Det kræver bl.a. et godt arbejdsmiljø med gode rammer og vilkår for at udføre opgaverne og sikre god undervisning. Medlemmernes vurdering af deres ar­bejdsmiljø har ligget stabilt siden 2017. Der er glædeligt sket et fald i andelen, der føler stress, men der er desværre samtidig også sket en stigning i andelen af sygemeldte. Det seneste år har hvert sjette medlem været sygemeldt som følge af deres arbejdsforhold. I Haderslev har vi et relativt lavt tal for korttidssygdom på 4,4 dage, men et relativt højt tal for langtidssygdom på 14,5 dage. Det kalder på handling!

Mere end hvert tredje medlem har inden for de seneste 12 måneder været udsat for fysisk vold på deres arbejdsplads. Og knap hvert tredje medlem (31 pct.) har inden for de sene­ste 12 måneder oplevet trusler om vold. Niveauet af vold og trusler er steget siden seneste måling i 2021/22, og er på niveau med tiden før Corona-nedlukningerne. Her er der lokalt et stort og vedvarende fokus.

De mandlige medlemmer svarer i væsentligt større omfang end de kvindelige medlemmer, at de har undladt både at trøste elever og bruge fysisk berøring, fordi de var bange for at blive anklaget for at overskride elevens grænser. Godt hver fjerde af de mandlige medlem­mer har sagt ja til at have undladt at trøste en elev, mens 43 pct. har sagt ja til, at de har undladt at bruge fysisk berøring for at skabe ro i klassen. Dette er bekymrende, både små, mellem og store elever har brug for trøst og nærvær.

Der er desuden også en klar sammenhæng mellem medlemmernes jobtilfredshed og de­res overvejelser om at forlade faget. Resultaterne leverer således statistisk dokumentation for, at en forbedring af lærernes arbejdsforhold har en positiv indvirkning på at fastholde lærere i faget.

TR/AMR-dag

I onsdags afholdt vi en lokal TR/AMR-dag med oplæg fra skolechef Line Dudal, der gav sit bud på hvad hun tænker om Haderslev Kommunale Skolevæsen. Vi havde også besøg af formand for Kolding Lærerforening Ravi Willesen, der gav et inspirerende og sjovt oplæg om arbejdsmiljø, hvor bekendtgørelser, voldspolitik og retningslinjer i den grad blev gjort væsentlige. Tak for indspark til alle deltagere. Alle jeres fortællinger, lokale retningslinjer og registreringserfaringer er vigtig viden, vi kan gøre brug af.

 

Jeg vil undlade at nævne, hvilken dag det kunne have været på fredag, men derimod nævne at der den 1. maj ikke er mindre end to arrangementer i FH-regi. Det ene løber af stablen i Kløften fra kl. 8-12 og det andet på Gravene fra kl. 13-16.

 

Næste Nyhedsbrev udkommer den 30. april

 

Rigtig god weekend

 

 

Med venlig hilsen

Jesper Skovsbøl Rasmussen

Kredsformand

Emner

Målgruppe