Formandens nyhedsbrev 26. oktober 2023

formand jesper

Med udgangen af oktober måned er det tid til, at skoleledelserne skal udlevere en opgø­relse til hver enkelt lærer over deres præsterede arbejdstid for de første tre måneder af skoleåret 2023/2024. Det følger af ”Aftale om arbejdstid” § 12 stk. 4. De kvartalsvise opgø­relser skal understøtte, at leder og lærer løbende kan følge med i den præsterede arbejds­tid, og skal understøtte en korrekt opgørelse af lærerens præsterede arbejdstid ved norm­periodens afslutning. De kvartalsvise opgørelser kan samtidig bidrage til, at ledelse og lærer kan forholde sig til antallet af arbejdstimer for den resterende del af normperioden sammenholdt med lærerens opgaver. Hvis lærerens præsterede arbejdstid f.eks. er væ­sentlig højere end planlagt, kan ledelsen f.eks. beslutte at ned- eller bortprioritere opgaver, justere måden hvorpå opgaver løses, omfordele opgaver eller forvente overtid, hvis der ikke sker ændringer senere i normperioden.

I den forløbne uge har vi mødtes til den årlige evaluering og tilretning af vores Lokalaftale. Det er der kommet nogle tilretninger af antallet af arbejdsdage, præciseringer af mentorordnin­ger og nyuddannedes forhold, placering af en fælleskommunal kursusdag i 2025 og tilret­ninger af selve årshjulet ud af.

Onsdag afholdt vi et ekstraordinært FagMED-møde med den påtænkte lukning af Pæda­gogiske Center på dagsordenen. Oplægget er/var: ”Det er chefgruppens vurdering, at en administrativ besparelse vil kunne gennemføres ved en nedlukning Pædagogisk Center, da det vurderes, at det vil medføre færrest mulige gener for driften i Børn og Kultur”. Vi er helt og aldeles uenige i, at det er en hensigtsmæssig vurdering, og vi har naturligvis skre­vet høringssvar, hvor vi blandt andet problematiserer, at en lukning i høj grad kommer til at ramme vores elevers mulighed for at låne gode materialer. Vores kolleger der i dag kan få eksperthjælp til hhv. analoge og digitale materialer mister den mulighed. Det smarte i at have en central samling og en kollektiv distributionsordning forsvinder. I en tid hvor der spares rigtig meget (44 mio.) på CFU´erne og hvor forslaget til Folkeskoleforliget indeholder forslag om flere analoge undervisningsmaterialer(læs bøger), giver lukningen for mig ikke mening!

Julebanko er planlagt til torsdag den 30. november kl. 18.30-21.00 og afvikles på Favrdal­skolen i kantinen. Tilmelding sker på 093@dlf.org senest den 20. november og er efter ”først til mølle-princippet”.

Til alle bagudlønnede kan I glæde jer over at jeres løn er steget med 1,25% pr. 1. oktober.

Om lidt vil jeg tage til afskedsreception for Rasmus Graff. Her vil jeg takke ham for samar­bejde, armlægning, forhandling mv. og ønske ham god vind fremover i Århus. I næste uge er der ansættelsessamtaler med Rasmus´ afløser. Rigtig god weekend

Med venlig hilsen

Jesper Skovsbøl Rasmussen

Kredsformand

Emner

Målgruppe