Formandens nyhedsbrev 17. november 2023

formand jesper

I denne og næste uge vil Løntjek-kampagnen som tidligere år fokusere på, at det er hos os som OK-fagforening, man kender til detaljerne om løn, tillæg, ferie pension mv. Når vi fin­der lønmidler til vores medlemmer, så annoncerer vi ikke på busskure eller i aviserne. Vi kontakter hvert enkelt medlem. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt din løn er korrekt, så kontakt os endelig på 093@dlf.org, så tjekker vi din lønseddel.

Alle TR´ere og AMR´ere var i sidste uge inviteret til vores halvårlige TR/AMR-dag. Der blev udvist et rigtig godt engagement i dialogerne vedrørende Lokalaftale, årshjul, inklusion, opgaveoversigter og slutteligt med et oplæg om arbejdsskadesager mv. af Jacob Gjedde, der er DLF´s juridiske konsulent på Vandkunsten.

Danske Skoleelever, Skole og Forældre, BUPL, Skolelederforeningen, KL, Danmarks Lærerforening, Børne- og Kulturchefforeningen og Danske Handicaporganisationer peger i forbindelse med samarbejdet for fællesskabets folkeskole på fem pejlemærker. Det gøres der, da vi i dag bruger vi mere end hver fjerde krone i folkeskolen på specialunder­visning til 6,5 pct. af eleverne. Hvis skolen fremadrettet skal kunne noget andet og mere end i dag for flere børn så skal vi øge kvaliteten i den almindelige undervisning og økono­mien skal følge med.

Pejlemærkerne er:

– Alle børn og unge har ret til at udvikle sig fagligt, socialt og personligt og trives og til at deltage i fællesskabet i folkeskolen. Det gælder også børn og unge med særlige behov. Derfor er vi nødt til at ændre rammerne for folkeskolen, så den bliver mere rummelig.

– Vi skal finde en model, hvor flere elever og dermed flere ressourcer i folkeskolen bliver i den almene undervisning, så vi kan fokusere på at skabe stærkere undervisningsfælles­skaber gennem forebyggelse og tidligere indsatser i den almene undervisning.

– Der er børn og unge, hvor det rigtige er at komme i et specialtilbud. Derfor skal vi fort­sætte med at have gode specialtilbud med høj kvalitet i undervisningen.

– Ingen skal opleve at stå alene med ansvaret eller udfordringerne for børn og unge med særlige behov – det gælder hverken elever, forældre eller de fagprofessionelle. Derfor er der også brug for tættere samarbejde med forældrene. Vi skal klæde lærere og pædago­ger ordentligt på til opgaven. Og så skal vi nytænke PPR

– Vi foreslår, at man afdækker, hvordan vi i dag bruger ressourcerne på folkeskoleområdet og drøfter, hvordan både lovgivningen for folkeskolen og specialundervisning kan justeres, og økonomien kan prioriteres på det, der gavner børn og unge mest.

Pejlemærkerne indeholder ikke en masse juhu-ord og forslag med lette quick-fixes, men er derimod sagligt og fagligt funderet af skolens vigtigste interessenter. Jeg ser frem til, at vi lokalt ”dykker ned i” prioriteterne – sammen.

Ny skolechef: I fredags blev Line Dudal Lauridsen ansat som ny skolechef med virkning fra 1. januar 2024, hun er uddannet lærer og har en kandidat i psykologisk pædagogik. Hun har i forbindelse med ansættelsessamtalerne lagt stor vægt på samarbejde og givet udtryk for et børnesyn, jeg er meget enig i. Jeg ser frem til samarbejdet og byder hende velkommen til.

Husk - Julebanko torsdag den 30. november kl. 18.30-21.00 på Favrdal­skolen i kanti­nen. Tilmelding sker på 093@dlf.org senest på mandag den 20. november. Der er få ledi­ge pladser, nye spændende præmier og gamle kendte opråbere!

Rigtig god weekend

Med venlig hilsen

Jesper Skovsbøl Rasmussen

Kredsformand

Emner

Målgruppe