Formandens nyhedsbrev 27. april 2019

Formand Lars Pedersen

Skuffende. Det er det mildeste udtryk for situationen på skolerne, hvor man arbejder med implementering af inklusionsmidlerne.
Efter at have mødtes med lærernes tillidsrepræsentanter i onsdags var der i hvert fald to klare tendenser der berettiger til betegnelsen skuffende. Det første er at lærere, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter, med få skoler som undtagelsen, ikke er blevet inddraget i processen. Manglende drøftelser og ikke
mindst information har mere været reglen end undtagelsen. Det er skuffende. Det andet er at inklusionsopgaven tilsyneladende skal løses med færre lærere. Samlet set med afskedigelser og naturlig afgang forsvinder mindst 20 lærerstillinger. Der er ikke noget samlet overblik over om der bliver "flere hænder" pr. elev, men det bliver ikke lærere og
dermed har man nedprioriteret undervisningsopgaven. Det er ekstremt skuffende. Processen er ikke afsluttet så derfor kan man kun håbe at ovenstående to tendenser kan ændres.
Det er til gengæld glædeligt at Lærerkredsen fra på onsdag den 1. Maj flytter kredskontoret til Simmerstedvej 37 i Haderslev. I overensstemmelse med beslutningen på generalforsamlingen har vi købt bygningen overfor "Lille Rema" En anden glædelig nyhed er at kredsstyrelsesmedlem Marianne Holler Kanstrup indtræder
som suppleant i Hovedstyrelsen fra nu af og til udgangen af 2019. Det er spændende for Marianne og det højner kredsstyrelsens informationsniveau betragteligt, så det er også godt for os og medlemmerne Nogle har undret sig over de udeblevne lønreguleringer med aprillønnen. Vi har modtaget følgende fra Hovedforeningen: På det kommunale område er redigeringen af alle overenskomster nu afsluttet. Det der udestår er, at overenskomsterne bliver formelt underskrevet, og at KL i samarbejde med IT-udbyderne får tilrettet lønsystemerne, så
lønforbedringerne rent praktisk også kan blive udmøntet. Lønforbedringer som trådte i kraft pr. 1. april 2019 vil, når overenskomsterne er udsendt, blive udbetalt med tilbagevirkende kraft.
God weekend
Lars Pedersen
Kredsformand

Emner

Målgruppe