Formandens nyhedsbrev 12. oktober 2023

formand jesper

Folkeskoleudspillet var og er et spændende udspil, med mange gode elementer. Vi har brug for større frihed til at lave god undervisning. Det er positivt, at regeringen vil gøre op med den styring, der har bundet folkeskolen de seneste 10 år. Regeringen vil fjerne bin­dende mål, forkorte skoledagen og give skolerne bedre mulighed for at prioritere ressour­cerne til eksempelvis flere timer med to lærere. Mesterlæreord­ninger og mellemformer er/kan være rigtig godt, men de skal ikke finansieres gennem be­sparelser i den helt almindelige undervisning. Her er det også vigtigt, at der bliver investe­ret. For at vende den udvikling vi ser lige nu, så skal vi hurtigst muligt begynde at investere i forebyggelse og tidlige indsatser i undervisningen. De penge, vi bruger på vores børn og unge, er en investering, der betaler sig, både menneskeligt og samfundsøkonomisk.

Kortere skoledage

I 10 år har vi talt om, at skoledagen er blevet for lang, og at det er kvantitet på bekostning af kvalitet. Eleverne lærer ofte for lidt sidst på dagen, og lærerne mangler tid til at forberede de mange timer. Vi kan bruge ressourcerne bedre, og det har regeringen heldigvis forstået nu. Der er måske nogle ressourcer, skolerne kan tage fra den lange skoledag og i stedet bruge på at løfte kvaliteten af undervisningen, men da ressourcerne fra de timer der allerede er konverteret fra eksempelvis understøttende undervisning kun kan bruges én gang, er jeg bekymret for, at der ikke følger reel finansiering med udspillet. Det er vigtigt, at der er et rum for prioriteringer på den enkelte skole.

 

Nye læreplaner, færre mål, eksamener/prøveformer:        

Meget positivt med nye læreplaner! Det er vigtigt, at vi får en grundlæggende drøf­telse af, hvad vi vil med skolen og hvordan vi skal afslutte fagene. Vi ønsker også, at der bliver kigget på prøverne. Vi har behov for at få snakket om formålet med prøverne, for vi ved, at de på godt og ondt er meget styrende for undervisningen. I en tid hvor så mange af vores unge er i mistrivsel, skal vi være opmærksomme på at vi ikke skaber uhensigtsmæssigt fokus på præstationer og boglige kompeten­cer. Jeg ser frem til at denne del af udspillet kvalificeres og at nye prøveformer og anden afslutning af fagene diskuteres.

PPR, skolepsykologuddannelse, kompetenceløft i specialpædagogik, klasseledelse, speciallæreruddannelse:

Tiltagene er positive, men igen er det vigtigt, at der er penge til det, og at kompetenceløft er med respekt for de kompetencer, lærerne allerede har. Det skal være slut med to-timers quick-fix-kurser! Godt, at der kommer en skolepsykologuddannelse for lærere. Det er der arbejdet for længe. Det er vigtigt, at lærerne kan bruge og bygge oven på deres erfaringer fra praksis, og samtidig tage deres nye kompetencer med tilbage i undervisningen.

Penge til faglokaler og materialer

Vi har længe efterspurgt flere midler til faglokaler og materialer, da vi ved, at det er nogle af barriererne, lærerne oplever i arbejdet med at gøre undervisningen mere varieret og praksisnær. Jeg er spændt på den endelige finansiering.

 

 

Krav om undervisningskompetence

I mandags blev jeg interviewet af P4-syd på baggrund af de udtalelser Mattias Tesfaye var kommet med: ”Regeringen vil skrotte kravet om, at 95 procent af undervisningen i folke­skolen skal gennemføres af en lærer, som er uddannet i det pågældende fag.” og ”Måske er det vigtigere, at små børn møder få voksne, end at de møder en linjefagsuddannet vok­sen" Det er jeg ikke enig i! Det kan bestemt give mening, at lærerne har færre klasser, og at eleverne møder færre lærere, som man så har en tættere relation til. Men selvfølgelig skal det styrende være, at man som lærer har kompetencerne og at ud­dannelseskravet stadig er gældende. Altså at man sætter ind for at sikre, at lærerne i fol­keskolen er læreruddannede.

Jeg vedhæfter Nyhedsbrevet fra Fraktion 4. Efter efterårsferien kan det også tilgås fra vores hjemmeside.

Rigtig god motionsdag og endnu engang rigtig god efterårsferie til alle!

Med venlig hilsen

Jesper Skovsbøl Rasmussen

Kredsformand

 

 

Emner

Målgruppe