Formandens nyhedsbrev 7. juni 2019

Formand Lars Pedersen

At kvalificere en beslutning. Det er det udtryk der bruges når ledelsen ønsker at høre medarbejdernes synspunkter inden de træffer en beslutning. Det er som udgangspunkt rigtig fint, men man skal være opmærksom på at selv om en beslutning således er truffet efter at medarbejderne har haft lejlighed til at give udtryk for deres synspunkter, så siger udtrykket kvalificeretikke noget om kvaliteten af beslutningen.

Beslutningen om Administrationsgrundlaget for skoleområdet var en

kvalificeret” beslutning. Lærerkredsen havde drøftet det med politikere og forvaltning men vi var ikke enige i beslutningen. Vi var efter princippet Jeg hører hvad du siger…” - blevet hørt men følte os ikke hørt, for vi kunne ikke genkende vores synspunkter i det endelige resultat.

På samme måde med den årligt tilbagevendende beslutning om Proces for personalejusteringer. Vi har været med til at kvalificere beslutningen, men processen er stadig dybt problematisk. Flere af den slags beslutninger kan nævnes, men det sidste skud på stammen er beslutningen om administration af den nye ferielov hvor Haderslev Kommune har besluttet at følge KLs rådgivning og dermed pålægge lærerene en ekstra arbejdsbyrde i det kommende skoleår. Igen har vi forsøgt at forhandle en aftale igennem der i lighed med hvad man har gjort i andre kommuner friholder lærerne fra den ekstra arbejdsbyrde. Det lykkedes ikke så lige nu sidder man på skolerne og finder på forhåbentlig gode men sandsynligvis individuelle løsninger. Vi har dog heldigvis også eksempler på at ledelsesbeslutninger er både kvalificerede og gode. Det kalder vi aftaler. Vi har netop underskrevet en lokalaftale om arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere i folkeskolen i Haderslev. Det er en videreførelse af sidste års delaftale med et par små men væsentlige tilføjelser. Jeg er glad for aftalen for den vil kunne bruges til at forbedre arbejdsmiljøet og lærernes mulighed for at levere god undervisning. Nærmere detaljer senere. Til slut noget helt andet: Lærerkredsen har igen i år besluttet at donere et beløb til Danske Hospitalsklovne. Det synes kredsstyrelsen entydigt er et godt formål.

God Pinse

Lars Pedersen

Kredsformand

Emner

Målgruppe