Formandens nyhedsbrev 26. januar 2019

Formand Lars Pedersen

Fredag var lærerkredsens formandskab sammen med øvrige personaleorganisationer og skolelederne inviteret til debat med Børn- og Familieudvalget om inklusionsindsatsen i folkeskolens almenområde herunder udmøntningen af vippemodellen med overførsel af midler fra specialskoleområdet til almenområdet. Lærerkredsens holdning til det sidste er at man bør skabe stillinger i almenområdet der er så attraktive at lærere på specialskolerne kan se sig selv i dem og derefter søge om frivillig forflyttelse. Hvis B&F vælger den løsning kan de pågældende lærere blive en kærkommen og nødvendig styrkelse af inklusionsindsatsten i almenområdet. Det burde egentlig være unødvendigt at pointere at mulighed for forflyttelser giver nødvendig sikkerhed i ansættelsen, men man kan ikke skabe skoleudvikling ved hjælp af tvangsforflyttelser. Med hensyn til den generelle inklusionsindsats på almenområdet er lærerkredsens holdning at de ekstra afsatte midler bør øremærkes til indsatsen med fokus på to-lærerordninger, men at beslutningen om den konkrete udmøntning bør finde sted ude på skolerne. Det sidste er der i øvrigt bred enighed om blandt kerneinteressenterne, lærere, skoleledere og skolebestyrelser. Kredsformanden er glad for at have taget fejl med hensyn til om der findes en god løsning på Sønder Otting/Kløvermarken problematikken. Økonomiudvalget fandt én i mandags: Elever og lærere flyttes i pavillionerne, der tilføres mere ledelseskraft og matriklerne deles, om end ikke formelt, i to. Man fristes til at kalde det et columbusæg. Dog skal man være opmærksom på at løsningen kun er midlertidig. Der henstår stadig en række uløste problemer, men beslutningen fra i mandags giver tid og ro til at finde fornuftige løsninger på disse også. Vi må genoptrykke Cirkulæret for Sund Fornuft og anvende det flittigt.På side 1 i ovennævnte cirkulære står iøvrigt at man heller ikke kan løse indeklimaproblemer ved hjælp af forflyttelser. Kun i yderste konsekvens og i meget begrænset omfang kan frivillig forflyttelse komme på tale.Lærernes Pension holder seniormøde Torsdag den 7. februar på Hotel Norden. Det nok mest interessant for overenskomstansatte over 58 år. Tilmelding og yderligere oplysninger på  www.lppension.dk undermenupunktet  Mød Os. Og skulle vi så ikke se at få den VM-titel i håndbold til Danmark?

Fortsat god weekend

Lars Pedersen

Emner

Målgruppe