Formandens nyhedsbrev 14. september 2019

Formand Lars Pedersen

Folkeskolen har i denne uge virkelig været i vælten og regeringen er barslet med et forslag til justering af folkeskolereformen. Det vil utvivlsomt blive drøftet på skolerne. Kredsstyrelsen har endnu ikke haft det på dagsordenen, men kredsformandens umiddelbare bud ser således ud:

1. Flere fagtimer

Jeg er positivt indstillet overfor at forkorte skoledagen ved at reducere den understøttende undervisning med tre timer, men mener at man skal lade det være op til en kommunal beslutning, hvordan de frigjorte ressourcer bruges bedst muligt til at højne kvaliteten i elevernes undervisning. Den skoledag, som forslaget lægger op til vil fortsat være væsentligt længere end den, der var med det vejledende timetal frem til 2013.

2. Læsekampagne

Danmarks Lærerforening har gode erfaringer med Vi læser for livet. Det er væsentligt, at projektet bliver fagligt velfunderet og det bliver den enkelte skole, der beslutter hvilke konkrete initiativer, der skal gennemføres for at fremme kampagnens formål. 3. Reduktion af faglige bindinger . Jeg vurderer at forslaget ikke vil få stor betydning.

4. Færre vikarer og justeret kompetencedækningsmålsætning.

Kredsformanden synes pudsigt nok at færre vikarer og højere kompetencedækning er en god ide. Spørgsmålet er om forslaget vil ændre på det.

5. Udvidet kompetence til skolebestyrelsen Det er et udmærket forslag, at skolebestyrelsen skal være repræsenteret i ansættelsesudvalg ved ansættelse af skoleleder. Det er lærerkredsens vurdering, at det allerede er praksis langt de fleste steder. 6. §16b (om reduktion af skoledagens længde mod at bruge de frigjorte ressourcer til to-lærertimer) Forslag 1 vil i nogen grad reducere behovet for at benytte §16b Det er lærerkredsens opfattelse, at den lokale brug af § 16 b er i fuld overensstemmelse med lovgivernes intentioner og erfaringerne er gode.

7. Forsøg med selvstyrende folkeskoler

Lærerkredsen er betænkelig ved forslaget som beskrevet i nyhedsbrevet fra 7. september. Endelig er forslaget om at flytte 10. klasserne til erhvervsskolerne virkelig dårligt. Det vil virke stik imod hensigten.

Lars Pedersen

Kredsformand

Emner

Målgruppe